INGLIZ TULINI O’QITISHDA YANGI PEDAGOGIC 

                       TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH   

                           Tillayeva Shahlo Maqsudovna 

                  “Xorijiy Tillar” kafedrasi ingliz tili katta o’qituvchisi 

 “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ni amalga oshirishda yangi pedagogic texnologiyalar joriy etishga alohida e’tibor qaratilgan. Milliy dasturning 3- bosqichida ta’lim muassasalari “Ilg’or pedagogic texnologiyalar bilan to’liq ta’minlanadi” deyilgan .Ta’lim jarayonida ilg’or pedagogic texnologiyalar talabalarni mustaqil bilim olishga, atroflicha fikrlashga, ijodiy faol ishlashga odatlantiradi.Bunday yutuqlarga erishishda interaktiv metodlardan o’rinli va unumli foydalanish o’zining ijobiy samarasini bermoqda.

Biz talabalarga ingliz tilini o’rgatishda quyidagi interaktiv metodlardan ya’ni “Miya hujumi”, “Golereya bo’ylab sayohat”, “ Aylana stol”, “ Musobaqa”, “ So’z oyini “, “Muammoni hal qilish “ kabilardan foydalanib mashg’ulolar samaradorligiga erishmoqdamiz. 

Pedagogik texnologiyalar ilmiy va amaliy pedagogik hayotga chuqur kirib bormoqda  Pedagogik texnologiyalarni ta’limning barcha bosqichida istalgan o’quv predmetini o’qitishda qo’llash mumkin chunki  pedagogik texnologiya bugungi kunning va kelajak hayotning talabi bilan yuzaga  keladi . 

Hozirgi  kunda  axborot va  pedagogik  texnologiyalarni   o’quv jarayonlarida

qo’llash  jahon amalyotida  keng  tarqalmoqda. Bu  sohada  ayniqsa  AQSH ,

Angliya , Italiya , Frantsiya, Rossiya ,Yaponiya, Xitoy, Indoneziya  kabi mamlakatlarda  bir  qancha yutuqlarga  erishilmoqda . Mustaqil  O’zbekiston  Respublikasida ham yuqori malakali   mutaxassislar   tayyorlash maqsadida ta’lim  tizimini  tubdan  isloh qilishda,  yangi pedagogik  texnologiyalarga   alohida o’rin  ajratilgan . 

      Maqsad -  pedagogik     texnologiyalardan   samarali foydalangan holda xalq xo’jaligining barcha sohalarida faol  ish yurita oladigan  kadrlar yetkazishdan iborat . 

O’qitish   jarayoniga  yangi  ta’lim texnologiyalarini tadbiq etish fan 

mazmunini yangilash, fan asoslariga oid talabalarga chuqur nazariy va ilmiy

bilimlar berish, bu bilimlar asosida talabalarning amaliy faoliyat ko’nikma va malakalarini shakllantirish  imkonini beradi. Dars jarayonida yangi ta’lim texnologiyalardan  foydalanish shaxs kamolotini ta’minlashga xizmat qiluvchi dunyoqarashni   kengaytirish, mustaqil  fikr  yuritish, o’z  ustida  ishlash, faoliyatiga  ijodiy  yondashish  kabi  xislatlarning  shakllanishiga zamin yaratadi.

       Hozirgi kunda ta’lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish shart bo’lgan sharoitda chet tili fani asoslari bo’yicha  nazariy bilim , amaliy  ko’nikma  va  malakalarga  ega  bo’lish  uchun   pedagogik faoliyatda quyidagi  holatlarga  alohida  e’tibor  berilsa,  maqsadga  muofiq  bo’ladi, bular:   

   a)  Pedagog  yangi  pedagogic texnologiyaga  oid  adabiyotlarni qunt  bilan o’rganishi;

    b)  Mashg’ulotlarni  interfaol   usullarda  olib  borishi;

    c)  Darsda texnik vositalardan foydalanish  malakasini  mustahkamlashi;

     d) Mavzularga oid  mul’timediyalar  va o’quv  al’bomlari   tayyorlashi;

      e) Mashgulotlarda  ko’ruv , eshituv –audio va video texnik vositalaridan foydalanishi;

      f)Fan doirasida  talabalarning bilim saviyasini oshirishda  kompyuterlardan

 foydalanish;

       g)Internet orqali tili o’rganilayotgan mamlakat, tarixiy ma’lumotlar ,fanga oid mavzular matnlarini topib , talabalarning  o’z ustida ishlashini  tashkil etishi   va ularning mustaqil bilim olish malakasini hosil qilishda yordam berishi;

         Ta’lim jarayoniga ta’lim texnologiyasini joriy etish pedagogdan pedagogic faoliyatga  ijodiy  yondashishni  talab  etadi  va talabalarda bilim olishga  nisbatan qiziqishni  rivojlantiradi. Yangi pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati o’qitishning an’anaviy usulidan voz kechib,  talabalarni ko’proq mustaqil bilim olishga da’vat etmoqdan iborat. Mashg’ulot  davomida rejalashtirilgan bilimni o’zlashtirishga harakat qilish talabaning o’z  vazifasiga aylanishi, ta’lim jarayonida talaba faol ishlaydigan usullarni topishga intilishi va amaliyotga tadbiq etishi yangi pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasidir.