[:uz]Ilmiy-tadqiqot faoliyat[:ru]Подготовка научно-педагогических кадров[:]

[:uz]

Institutda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari faoliyatini birlamchi muhokama va ekspertizadan o’tkazish, tadqiqot natijalarini ta’lim tizimi va amaliyotga tadbiq qilish bo’yicha chora-tadbirlarini ishlab chiqish va tavsiya etish uchun institutda Ilmiy – texnikaviy kengash huzurida ilmiy-seminarlar tashkil etilsin va tarkibi quyida keltirilgan tartibda qayta tasdiqlansin

Seminarlar kengashining tarkibi:

 1. Kimyoviy texnologiyalar

 

1.prof.Majidov K.X. – rais
2. t.f.d.Isabayev I.B. – rais muovini
a’zolar:

 1. t.f.d. Fozilov S.F.
 2. t.f.d.Abduraxmanov O.R.
 3. dots. Bozorov G’.R.
 4. dots. Ataullayev SH.N.
 5. dots. Hayitov A.A.
 6. dots. Mavlonov B.
 7. k.f.n.Axmedov V.
 8. dots. Ashurova M.Z.
 9. dots. Hayitov R.A.
 10. dots. Atamuratova T.I.
 1. dots. Hodjiev SH.M.
 2. dots.Temirova M.I.
 3. dots. Ergasheva X.B.
 4. dots. Xaydar-Zade L.N.
 5. t.f.n.Sharipov Q.
 6. t.f.n.Hikmatov D.N.
 7. dots. Kurbonov M.T.
 8. dots. Ismatov S.

 

II.Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va energiya va resurs tejovchi texnika va texnologiyalar

 1. prof.Muxamedxanov U.T. – rais
 2. prof. Sadullayev N.N. – rais muovini

a’zolar:

 1. prof. Djurayev X.F.
 2. prof.Raxmonov X.K.
 3. dots. Ro’ziyeva D.I.
 4. dots. Musayev S.S.
 5. dots. Po’latova S.U.
 6. dots. Usmonov A.U.
 7. dots. Murodov SH.M.
 8. dots. Maxmudov M.I.

 

 1. dots. Azimov B.F.
 2. dots. O’rinov N.F.
 3. dots. Jumayev Z.
 4. dots. Jalilov R.B.
 5. dots. Mirzayev Sh.R.
 6. dots. Saidmurodov U.A.
 7. dots. Hafizov I.I.
 8. dots. Jumaev K.K.

 

III. Tabiiy va ijtimoiy gumanitar fanlarning ilmiy muammolari

 1. prof.Olimov Q.T. – rais
 2. f-m.f.n.Sharipov M.Z. – rais o’rinbosari

a’zolar:

 1. prof.Astanov S.X.
 2. dots. G’afforov A.X.
 3. dots. Razzokov SH.I.
 4. p.f.n.To’xtayeva Z.SH.
 5. dots. Axmedjanov M.M.
 6. dots.Teshaev M.X.
 7. p.f.n. Uzoqova L.P.
 8. dots.Aminov F.M.
 9. dots.Mastonov K.X.
 10. f.f.n.Yunusova G.S.
 11. dots.Shomurodov T. R.
 1. t.f.n.Beshimov Yu.S.
 2. t.f.n. Nabiyev M.B.
 3. k.o’q.Quvondiqova X.B.
 4. dots. G’ofurov K.X.
 5. dots. G’ofurova N.T.
 6. dots. Ro’ziev X.R.

 

Joriy yil davomida Fozilov S.F. fan doktorligi (DSc)  va  Boltaev Z.I., Niyazov L.N. va Alimov A.A. lar falsafa doktorligi (PhD) bo’yicha dissertatsiyalar himoyasi bo’lib o’tdi.

 

Joriy yilda himoya qilgan mustaqil izlanuvchilar F.I.SH. ixtisoslik shifri va nomi
PhD DSc
Boltaev Z.I. 01.02.04. – Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
Fozilov S.F. 02.00.08. – Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi
Niyazov L.N. 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi
Alimov A.A. 13.00.05 – Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi
[:ru]

Подготовка научных и научно-педагогических кадров является второй стадией высшего образования. Претендентов на учёную степень готовят в институтах через старших научных сотрудников-соискателей.Раньше институт старших научных сотрудников-соискателей именовался докторантурой.Согласно приказа РF -4456 «Об улучшении системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей категории и проведение аттестации» улучшить систему подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей категории и проведение аттестации, учитывая основные задачи национальной программы по подготовке кадров и проводимые  в стране экономические и демократические реформы, передовой мировой опыт и учитывая международные стандарты проведения аттестации научных кадров провести коренную реконструкцию системы после вузовского образования, а так же, повысить научную и практическую  значимость качества диссертационных исследований, в целях создания условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей молодёжи Высшая аттестационная комиссия (в последующем именуемой – ВАК) при Министерстве Республики Узбекистан, Академия Наук, Министерство Высшего и Среднего образования, другие министерства и ведомства, имеющие в своём попечении научно-исследовательские учреждения и высшего образования начиная с 1 января 2013 года:   внедрить одноэтапную систему послевузовского образования по присуждению научной степени доктора наук и защиты диссертации, согласно общепринятым международным стандартам и требованиям.Закрыть институт стажёров-исследователей-соискателей, обучающихся в нём лиц на основе новых требований системы после вузовского обучения провести их  аттестацию и согласно повторного пересмотра тем научных диссертаций принято предложение о переводе их в институт старших научных сотрудников-соискателей.     

 

Отмечено:

 

 • Научная степень доктора наук со степенью «магистр»а, присуждается имеющим высшее образование, институтом стажёров-исследователей-соискателей по результатам научных исследований, лицам защитившим докторскую диссертацию по соответствующему направлению предмета, научная степень  доктора наук присуждается научным советом;
 • В институт стажёров-исследователей-соискателей принимаются лица, имеющие степень «магистра», научный и научно-педагогический стаж (не менее 2х лет), а также, имеющий учёную степень доктора наук, возможное основание исследования диссертации для получения научной степени доктора наук, получивший значимый научный результат (издание научных статей и участие в научных конференциях, семинарах, беседах и др.);
 • Лицам, принятых по установленному порядку в качестве самостоятельного исследователя, имеющие высшее образование степеней «бакалавра» или «магистра» с не менее 3х летним научно-практическим стажем, способных вести научные исследования, соответствующие принятым требованиям, имеющие определённые научные достижения (патенты по разработкам, научные статьи, участие в научных технологических разработках и др.) так же разрешается защищать докторскую диссертацию.

Нижеследующие:

 • Имеющим научную степень кандидата наук присуждают соответствующие льготы для всех лиц, и на основе  существующих положений закона  установлены финансовые размеры оплат;
 • Сохранены присуждение научных степеней профессора, доцента и старшего научного сотрудника.

Министерство Республики Узбекистан «О методах и путях  улучшения  системы проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей категории и после вузовского образования» согласно 2 приложения приказа №365 от 28 декабря 2012 года послевузовское образование будет осуществляться в следующем порядке:

 • Институт старших научных сотрудников-соискателей;
 • самосоискательство
[:en]

Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bu oliy ta’limning keyingi ta’lim bosqichi hisoblanadi. Ilmiy darajaga talabgorlar katta ilmiy xodimlar-izlanuvchilar instituti  orqali tayyorlanadi. Ilgari katta ilmiy xodimlar izlanuvchilar instituti doktorantura deb nomlangan edi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 24 iyuldagi “Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o’tkazish tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida”gi PF-4456-sonli Farmoniga muvofiq oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o’tkazish tizimini yanada takomillashtirish, Kadrlar tayyorlash milliy dasturining ustuvor vazifalarini va mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va demokratik islohotlarni, ilg’or jahon tajribasi va ilmiy kadrlarni attestatsiyadan o’tkazishning xalqaro standartlarini hisobga olgan holda oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, shuningdek, dissertatsiya tadqiqotlarining sifatini, ilmiy va amaliy ahamiyatini oshirish, yoshlarning ijodiy va intellektual salohiyatini namoyon etishiga sharoitlar yaratish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi (keyingi o’rinlarda – OAK), Fanlar akademiyasi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi, tasarrufida oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari mavjud bo’lgan boshqa vazirlik va idoralarning 2013 yilning 1 yanvaridan boshlab:

 • umum qabul qilingan xalqaro talablar va standartlarga muvofiq dissertatsiya himoya qilish va fan doktori ilmiy darajasini berish bo’yicha oliy o’quv yurtidan keyingi ta’limning bir bosqichli tizimini joriy qilish;
 • stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar institutini bekor qilish, unda ta’lim olayotgan shaxslarni oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimining yangi talablariga muvofiq, ularni attestatsiyadan o’tkazish va dissertatsiya tadqiqotlari mavzularini tanqidiy qayta ko’rib chiqish asosida katta ilmiy xodim-izlanuvchilar institutiga o’tkazish to’g’risidagi takliflari qabul qilingan.

Belgilangan:

 • fan doktori ilmiy darajasi “magistr” darajasi bilan oliy ma’lumotga ega bo’lgan, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar institutida ilmiy izlanishlar natijalariga ko’ra doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan shaxslarga tegishli fan yo’nalishi bo’yicha fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashlar tomonidan beriladi;
 • katta ilmiy xodim-izlanuvchilar institutiga “magistr” darajasi bo’lgan, ilmiy va ilmiy-pedagogik faoliyat stajiga (2 yildan kam bo’lmagan), shuningdek, fan nomzodi ilmiy darajasiga ega bo’lgan, fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya tadqiqoti asos bo’lishi mumkin bo’lgan, ma’lum bir ilmiy natijalarni qo’lga kiritgan (ilmiy maqolalar nashr etish, ilmiy anjumanlar, seminarlar va davra suhbatlarida ishtirok etish va boshqalar) shaxslar qabul qilinadi;
 • o’rnatilgan tartibda mustaqil tadqiqotchi sifatida rasmiylashtirilgan, “bakalavr” yoki “magistr” darajasi bilan oliy ma’lumotga, 3 yildan kam bo’lmagan amaliy ish stajiga ega bo’lgan, ilmiy izlanishlarga layoqati mavjud, belgilangan talablarga mos keladigan ma’lum bir ilmiy yutuqlarga (ixtiro uchun patentlar, ilmiy maqolalar, ilmiy-texnologik ishlanmalarda qatnashish va boshqalar) ega bo’lgan shaxslarga ham doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishga ruxsat beriladi.

Quyidagilar:

 • fan nomzodi ilmiy darajasiga ega bo’lgan barcha shaxslar uchun tegishli imtiyozlar va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq o’rnatilgan moliyaviy to’lovlar miqdori;
 • professor, dotsent va katta ilmiy xodim ilmiy unvonlarini berish saqlab qolingan.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o’tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” 2012 yil 28 dekabrdagi 365-sonli Qarorining 2-ilovasiga muvofiq  oliy o’quv yurtidan keyingi uy yilgacha davom etadigan o’qish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

  • katta ilmiy xodimlar-izlanuvchilar instituti;
  • mustaqil izlanuvchilik.
[:]