Bakalvriatura

Bakalavriat mutaxassisliklar yo‘nalishi bo‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, ta’lim muddati kamida davom etadigan tayanch oliy ta’limdir.
Bakalavrlik dasturi tugallanganidan so‘ng bitiruvchilarga davlat attestatsiyasi yakunlariga binoan kasb bo‘yicha “bakalavr” darajasi beriladi va davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi, kasb-hunar faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beradigan diplom topshiriladi. Bakalavrning tayyorgarligiga nisbatan qo‘yiladigan umumiy malaka talablari
Bakalavr:

 • dunyoqarash bilan bog‘liq tizimli bilimlarga ega bo‘lishi, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar asoslarini, joriy davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olishi;
 • Vatan tarixini bilishi, ma’naviy milliy va umuminsoniy qadriyatlar masalalari yuzasidan o‘z fikrini bayon qila olishi va ilmiy asoslay bilishi, milliy istiqlol g‘oyasiga asoslangan faol hayotiy nuqtai nazarga ega bo‘lishi;
 • tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayon va hodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega bo‘lishi, tabiat va jamiyat rivojlanishi haqidagi bilimlarni egallashi hamda ulardan zamonaviy ilmiy asoslarda hayotda va o‘z kasb faoliyatida foydalana bilishi;
 • insonning boshqa insonga, jamiyatga, atrof muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy va ma’naviy mezonlarni bilishi, kasb faoliyatida ularni hisobga ola bilishi;
 • axborot yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullarini egallagan bo‘lishi, o‘z kasb faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlarni qabul qila olishi;
 • tegishli bakalavriat yo‘nalishi bo‘yicha raqobatbardosh umumkasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lishi;
 • yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o‘z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olishi;
 • sog‘lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to‘g‘risida ilmiy tassavvur hamda e’tiqodga, o‘zini jismoniy chiniqtirish uquv va ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim.

Bakalavr:

 • ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha oliy ma’lumotli shaxslar egallashi lozim bo‘lgan lavozimlarda mustaqil ishlashga;
 • tegishli bakalavriat yo‘nalishi doirasida tanlangan mutaxassislik bo‘yicha magistraturada oliy ta’limni davom ettirishga;
 • kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimida qo‘shimcha kasb ta’limi olish uchun tayyorlanadi.

Бакалавриат- это высшее образование, дающее фундаментальные и практические знания по специальностям. По окончании программы бакалавра выпускникам по итогам государственной аттестации по профессии дается степень «бакалавра», и по образцовому утверждению государства передается диплом, который будет правом заниматься деятельностью ремесла. Требование общего навыка относительного подготовленности бакалавра.

Бакалавр

Владение связи систематического знания с мировоззрением, познание глобальных задач внедрение социального государства, проблемы экономики и свободно анализировать действие.

Знать историю государства, изложить свободно свою идею о национальных политических и общечеловеческих ценностях по поводу задачи научно обосновывать, уметь научно обосновывать, иметь принципиальное точку зрения основанной на идее национальной независимости

 

Иметь сведения о событиях и представление о нашей среде в обществе и природе, овладеть знаниями развития общества и природы; ·знать политическую критерию отношения между людьми, общества и права, определяющий отношение среды.

 • собирать сведения, сохранять ,повторять и методы их использования в своей деятельности принять самостоятельное постановление.
 • необходимо овладеть здоровым образом жизни и внедрять веру закалять учебный навык.

Бакалавр

Все личности высшего образования в направлениях учебы занимающих должностей самостоятельных работах;

 • продолжить высшее образование в магистратуре по специальности в кругу касающегося направления бакалавриата;
 • в системе подготовки и квалификации кадров готовиться для получения дополнительных профессиональных навыков.