Magistratura

Magistratura aniq mutaxassislik bo‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, bakalavriat negizida ta’lim muddati kamida ikki yil davom etadigan oliy ta’limdir. «Magistr» darajasini beradigan davlat malaka attestatsiyasi magistrlik dasturining intihosidir. Magistrlarga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi, kasb-hunar faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beradigan diplom topshiriladi. Magistrning tayyorgarligiga nisbatan qo‘yiladigan umumiy malaka talablari
Magistr:

 • tanlangan mutaxassislik bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlarni bajarishga, shuningdek fan, texnika va texnologiya, iqtisodiyot, madaniyat va san’atning zamonaviy yutuqlarini amaliyotga joriy etishga yo‘naltirilgan kasb tayyorgarligiga ega bo‘lishi;
 • mutaxassislikka oid ilmiy muammolar bilan bog‘liq vazifalarni ifodalash va hal etishi, qarorlar qabul qilishi, zarur bilimlar bazasini yaratish va undan o‘z kasb faoliyatida foydalana bilishi;
 • ilmiy tadqiqotlar va mehnatni tashkil qilish metodologiyasini bilishi, tadqiqot natijalarini tahlil qilish va qayta ishlash metodikasini ishlab chiqishi va amalga oshirishi, ilmiy tadqiqot natijalaridan faoliyatning tegishli sohalarida foydalanishga doir amaliy tavsiyalarni ifodalay olishi va taqdim qilishi;
 • kasb vazifalarini avtomatlashtirish va kompyuterda modellashtirish metodlarini, eng maqbul yechimlar topishning oqilona usullarini egallagan bo‘lishi;
 • bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish va ilmiy jamoalarni boshqarishni ilmiy asosda tashkil qila olishi;
 • zamonaviy axborot tizimlaridan foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta’lim usullarini egallagan bo‘lishi lozim.

Magistr:

 • tanlangan mutaxassislik bo‘yicha mustaqil ilmiy-tadqiqot, ilmiy-pedagogik va kasbga doir boshqaruv faoliyati;
 • magistr tayyorgarligiga muvofiq mutaxassislik bo‘yicha aspiranturada oliy ta’limdan keyin tahsil olish;
 • kadrlarni qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimida qo‘shimcha kasb ta’limi olish uchun tayyorlanadi.

Магистратура высшее образование с фундаментальными и прикладными знаниями по конкретной специальности с продолжительностью обучения не менее двух лет на базе бакалавриата.
Завершением магистрской программы является квалификационная государственная аттестация с присуждением степени «магистр». Магистрам выдается диплом государственного образца, дающий право заниматься профессиональной деятельностью.

Magistr:

 • выполнять научные исследования по избранной специальности, а также быть подготовленным к профессиональной деятельности, направленной внедрению на практике успехи современной техники и технологии, экономики, культуры и искусства;
 • решать научные проблемы по направлению, принимать решения, создать базу необходимых знаний и уметь применять их в своей профессиональной деятельности;
 • знать методологию организации труда и научных исследований и разработку методики переработки и уметь применять, презентовать уметь использовать результаты научных исследований в сферах своей деятельности;
 • знать методы автоматизации функции профессии и моделирование на компьютере, уметь находить целесообразный выход из сложных ситуаций;
 • уметь организовать производство в условиях рыночных отношений и управлять научным коллективом;
 • обладать интерактивными и современными педагогическими методами.

Магистр подготовлен:

 • к самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и управленческой, профессиональной деятельности по конкретной специальности;
 • к получению послевузовского образования в аспирантуре по специальности, соответствующей магистерской подготовке;
 • к получению дополнительного профессионального образования в системе переподготовки и повышения квалификации кадров.

Magistracy higher education on a fundamental and concrete specialty, with duration of training not less than two years on the basis of a bachelor`s degree. At the end of educational program of a magistracy following the results of the state certificate the academic «master» degree on a concrete specialty is awarded. Masters receive diploma confirmed on the state sample, which gives the right for specialty activity There are the general demands for skills of masters:

Master:

 • Must be ready on doing the scientific research on chosen specialty, also use in practice the modern achievements in science, techniques, technology, economics, culture;
 • Must express and solve the tasks concerning scientific problems of specialty, make decisions, form the important knowledge basis and use it in his activity;
 • Must know, the methods of organizing scientific research and work, analyze the results of research, work out and realize the methods of process,give the practical recommendations and represent them in usage of results of scientific research in concerned spheres;
 • Must automate the specialty tasks and simulate the methods through computer, have the most reasonable methods of solving problems;
 • Must know how to organize the process in condition of market economics and lead the scientific group on scientific basis;
 • Must have Pedagogical technology and interactive educational methods used from modern news system.

Master:

 • The independent scientific-research, scientific-pedagogical, concerning the specialty managing activity;
 • To get the education in convenient specialty at post graduate study preparing in personnel refresher course and increasing the qualification system for getting an additional professional training;

});});