Bakalavriatura

Bakalavriat mutaxassisliklar yo‘nalishi bo‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, ta’lim muddati kamida davom etadigan tayanch oliy ta’limdir.
Bakalavrlik dasturi tugallanganidan so‘ng bitiruvchilarga davlat attestatsiyasi yakunlariga binoan kasb bo‘yicha “bakalavr” darajasi beriladi va davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi, kasb-hunar faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beradigan diplom topshiriladi. Bakalavrning tayyorgarligiga nisbatan qo‘yiladigan umumiy malaka talablari
Bakalavr:

 • dunyoqarash bilan bog‘liq tizimli bilimlarga ega bo‘lishi, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar asoslarini, joriy davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olishi;
 • Vatan tarixini bilishi, ma’naviy milliy va umuminsoniy qadriyatlar masalalari yuzasidan o‘z fikrini bayon qila olishi va ilmiy asoslay bilishi, milliy istiqlol g‘oyasiga asoslangan faol hayotiy nuqtai nazarga ega bo‘lishi;
 • tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayon va hodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega bo‘lishi, tabiat va jamiyat rivojlanishi haqidagi bilimlarni egallashi hamda ulardan zamonaviy ilmiy asoslarda hayotda va o‘z kasb faoliyatida foydalana bilishi;
 • insonning boshqa insonga, jamiyatga, atrof muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy va ma’naviy mezonlarni bilishi, kasb faoliyatida ularni hisobga ola bilishi;
 • axborot yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullarini egallagan bo‘lishi, o‘z kasb faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlarni qabul qila olishi;
 • tegishli bakalavriat yo‘nalishi bo‘yicha raqobatbardosh umumkasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lishi;
 • yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o‘z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olishi;
 • sog‘lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to‘g‘risida ilmiy tassavvur hamda e’tiqodga, o‘zini jismoniy chiniqtirish uquv va ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim.

Bakalavr:

 • ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha oliy ma’lumotli shaxslar egallashi lozim bo‘lgan lavozimlarda mustaqil ishlashga;
 • tegishli bakalavriat yo‘nalishi doirasida tanlangan mutaxassislik bo‘yicha magistraturada oliy ta’limni davom ettirishga;
 • kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimida qo‘shimcha kasb ta’limi olish uchun tayyorlanadi.

Бакалавриат  базовое высшее образование с фундаментальными и прикладными знаниями по направлению специальностей, с продолжительностью обучения не менее четырех лет. По завершении бакалаврской программы выпускникам, по итогам государственной аттестации, присуждается степень «бакалавр» по профессии и выдается диплом государственного образца, который дает право заниматься профессиональной деятельностью.

Общие требования, поставленные к подготовке бакалавра:

Бакалавр:

 • обладать знаниями в силу его мировоззрения, знать основы гуманитарных и социально-экономических предметов и актуальные политические вопросы страны, самостоятельно анализировать социальные проблемы и процессы;
 • знать историю своей Родины, высказывать свое мнение и уметь научно обосновать общечеловеческие и национальные ценности, иметь активную свою точку зрения, основанных на идеях национальной независимости;
 • иметь представление о событиях и процессах, происходящих в природе и в обществе, обладать знаниями, касающихся развития природы и общества и уметь воспользоваться ими в жизни и в своей профессиональной деятельности;
 • Знать и уметь использовать в своей профессиональной деятельности отношения человека к другим людям, к окружающей среде и обществу;
 • Собирать, хранить, перерабатывать информацию и обладать методами их применения, уметь принимать самостоятельные и обоснованные решения в своей профессиональной деятельности;
 • быть конкурентоспособными по общим направлениям бакалавриата;
 • уметь самостоятельно принимать новые знания, уметь работать над собой и научно-обоснованно организовать свою трудовую деятельность;
 • Знать основы здорового образа жизни и соблюдать их;

Бакалавр подготовлен:

 • к работе по направлению подготовки на должностях, подлежащих замещению лицами с высшим образованием;
 • к продолжению высшего образования в магистратуре по избранной специальности в пределах соответствующего направления бакалавриата;
 • к получению дополнительного профессионального образования в системе переподготовки и повышения квалификации кадров;

Bachelor degree the base of higher education giving fundamental and applied knowledge in a direction of preparation with duration of training not less of four years. On graduation of the baccalaureate program, following the results of the state certification degree «bachelor» in a direction of preparation is awarded to graduators and the diploma of the state sample stands out.

There are the general demands for skills of bachelors:

Bachelor:

 • Must possess the knowledge of point of view, humanitarian and ecological subjects, political and social guide, who can analyze fluently, independently;
 • Must know the history of his country, can express his opinion and consider values of spiritual national value tasks, have the national independent idea;
 • Must be informed about the events going round along the nature, society and events, also use them in professional activity;
 • Must know the legal and spiritual criteria in relations of humans, society, surround and use them in professional activity;
 • Must collect, keep, rework the news and have the methods of using them;
 • Must get ready to be competitive professionally concerning the definite sphere of baccalaureate;
 • Must get the knowledge independently, work on himself, and organize his activity on scientific basis;

Bachelor:

 • In working independently in educational direction for the people with higher completed education status;
 • In continuing the chosen Bachelor`s direction by studying Master`s degree;
 • preparing in personnel refresher course and increasing the qualification system for getting the additional professional training;

});});